Radnica ponúka zaujímavé pracovné miesto: TOTO sú nároky na uchádzača

Mesto Nitra vyhlasuje ponukové konanie na obsadenie zaujímavej funkcie. Kandidáti majú na posielanie prihlášok čas do 10. februára. Pozrite sa, koho hľadajú.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Radnica ponúka zaujímavé pracovné miesto: TOTO sú nároky na uchádzača
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Nitra zastúpené primátorom Jozefom Dvončom vyhlásilo ponukové konanie na obsadenie funkcie referent – koordinátor pre prípravu Kreatívneho centra Nitra. Informuje o tom mesto na oficiálnom webe. Podmienkou prijatia žiadosti do ponukového konania je splnenie kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov. „Mesto Nitra si vyhradzuje pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov,“ píše sa na webe mesta.

Náplň práce

„Úspešný uchádzač bude zastávať pozíciu koordinátora pre prípravu kreatívneho centra Nitra, ktoré bude zriadené v zmysle podmienok Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci PO 3,“ uvádza sa na mestskom webe

Prijatý záujemca bude, podľa oznamu na webe mesta, koordinovať vzťahy s kultúrnymi operátormi, strategickými partnermi, dodávateľmi, verejnosťou a ďalšími subjektmi na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom tvorby, koordinácie a realizácie projektu Kreatívneho centra v Nitre. Podmienkou prijatia žiadosti do ponukového konania je splnenie kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov.

Kritéria a požiadavky

Medzi kvalifikačnými predpokladmi uvádza mesto Nitra vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti humanitné vedy, sociálna oblasť a ekonomika. Ďalšími kritériami sú napríklad bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony znalosť európskeho kultúrneho a kreatívneho prostredia, aktívna znalosť anglického jazyka, slovom a písmom. Výhodou je prax v oblasti projektového manažmentu, spracovania žiadostí o NFP a dotačných schém ministerstiev, v oblasti v marketingu, či v oblasti manažmentu a kultúrnej politiky.

Požadované doklady

Mesto požaduje od uchádzačov predložiť doklady do výberového konania, a to, žiadosť do výberového konania, štruktúrovaný profesijný životopis v slovenskom jazyku, údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, aktuálny doklad o bezúhonnosti ( výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace) a písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania.

Záujemcovia môžu posielať žiadosť o účasť na ponukovom konaní spolu s požadovaným dokladmi poštou alebo osobne do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Ponukové konanie Kreatívne centrum Nitra – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do dňa 10. februára 2017, na nasledovnú adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr.č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame