Lucia Lauková Komunálne voľby

Rozhovor s kandidátom na primátora Nitry: Jozef Dvonč chce začlenenie Rómov do pracovného procesu

Kandidáti na primátora Nitry zodpovedali pred blížiacimi sa voľbami sériu otázok. Aké sú ich priority a ako by riešili jednotlivé problémy mesta, zistíte v rozhovore.

Ilustračný obrázok k článku Rozhovor s kandidátom na primátora Nitry: Jozef Dvonč chce začlenenie Rómov do pracovného procesu
Zdroj: TASR

O post primátora Nitry sa ako nominant strany Smer–sociálna demokracia a Slovenskej národnej strany uchádza 64-ročný Jozef Dvonč. Funkciu primátora Nitry zastáva dve volebné obdobia.

Ktoré priority Vášho programu v súčasnom volebnom období sa podarilo zrealizovať?

Medzi priority patrili oblasti školstva, športu, sociálnej oblasti, bytovej výstavby, kvalitných služieb občanom i výstavba a revitalizácia športovísk, podpora klubovej činnosti, športových a mládežníckych družstiev, kultúry, cyklotrás, rekonštrukcií parkov a vnútroblokov i výsadby zelene. Väčšie investície, ktoré sa zrealizovali v oblasti školstva, boli rekonštrukcie Materskej školy (MŠ) Nedbalova, Základnej školy (ZŠ) Beethovenova, ZŠ kniežaťa Pribinu, ZŠ Škultétyho, ZŠ Tulipánová, ZŠ kráľa Svätopluka. V rámci sociálnej oblasti bola zrealizovaná rekonštrukcia DOS J. Kráľa, výstavba nájomných bytov Olympia či dokončenie investície útulku pre bezdomovcov na Štúrovej ulici.

Pokračovala výrazná podpora športu. Uskutočnila sa kompletná rekonštrukcia futbalového štadióna, výstavba telocvične na ZŠ Tulipánová, výstavba tartanových dráh na ZŠ Beethovenova a Nábrežie mládeže, rekonštrukcia zimného štadióna. Nový trávnik a moderná vedľajšia tréningová plocha je na ČFK Nitra. Pokračovali opravy multifunkčných ihrísk, pasportizácia a výstavba detských ihrísk, rekonštrukcie paluboviek, mestského kúpeľa, nové osvetlenie je v mestskej hale na Klokočine. Gymnastické vybavenie majú základné školy, loptové dovybavenie je okrem základných škôl aj na materských školách. Zrealizované boli bezpečné priechody pre chodcov, osadených je viac ako 200 polopodzemných kontajnerov, pokračovala výstavba parkovacích miest, budovanie autobusových prístreškov a aktivity v rámci Smart konceptu – zdieľané bicykle, solárne lavičky, osviežovače vzduchu, výsadba zelene a prvá etapa výmeny starého verejného osvetlenia za moderné LED.

Mesto Nitra je tiež vo výbornej hospodárskej kondícii. O 9,85 milióna eur bol k 30. júnu tohto roka vyšší prebytok hospodárenia oproti roku 2015 s tým, že tieto finančné prostriedky mohli byť použité na rozvojové investičné akcie.

Ktoré priority Vášho programu v súčasnom volebnom období sa zrealizovať nepodarilo?

Priority sa podarilo zrealizovať takmer všetky. V stave realizácie je výstavba nájomných bytov na Čermáni, telocvične na Hlbokej a budovanie cyklotrás. Čo sa týka kúpaliska s celoročným využitím, zatiaľ nebola potvrdená realizácia investície mestským zastupiteľstvom, čo sa týka Univerzitného mosta, Slovenská správa ciest zatiaľ neukončila verejné obstarávanie, no mesto zrealizovalo čiastočnú opravu povrchu mosta.

Ako sa podľa Vás zmenila situácia v meste Nitra za posledné štyri roky? Ktoré okruhy problémov, ktoré tu boli, sa podarilo vyriešiť a ktoré naopak vyskočili do popredia v súvislosti so zmenami, ktoré prišli a ktoré bude potrebné v meste v nasledujúcom volebnom období riešiť?

Momentálne rezonuje najmä otázka bezpečnosti v súvislosti so zamestnávaním občanov zo zahraničia. Podľa môjho názoru je ich lepšie začlenenie otázkou systematickej práce, či už zo strany ich zamestnávateľov, štátu, či komunity z pôvodu krajiny, kde žili. Čo sa týka mesta, to im môže pomôcť výstavbou nájomných bytov, zvýšením počtu miest v materských školách, prípadne možnosťou prekladu služieb poskytovaných samosprávou do ich rodného jazyka, nakoľko títo ľudia majú menšie sociálne, právne i kultúrne minimum.

Je mesto pripravené na očakávaný prílev ľudí v súvislosti s prevádzkou Jaguaru, jeho subdodávateľmi a ďalšími firmami v priemyselnom parku? Ktoré služby bude potrebné posilniť, kto by sa mal na tomto posilnení podieľať a aká je v tomto smere úloha mesta pre nasledujúce volebné obdobie?

Čo sa týka Jaguaru, závod zamestnal väčšinu zamestnancov z Nitry a blízkeho okolia. Zahraniční zamestnanci tvoria tri percentá a pôsobia najmä vo vyššom manažmente závodu. Čo sa týka služieb, požiadavka zo strany Jaguaru bola najmä na doplnenie kapacity materských škôl. Posilnené by mali byť hliadky štátnej a mestskej polície, služby týkajúce sa integrácie zamestnancov i doplnenia kapacity v materských školách, ako aj posilnenie autobusovej dopravy pre zamestnancov ďalších firiem v priemyselnom parku Sever.

Akým spôsobom sa ešte dajú riešiť dlhoročné a stupňujúce sa problémy s prehustenou dopravou nielen v centre mesta, ale aj na príjazdových komunikáciách do Nitry?

Mesto má zavedené inteligentné riadenie dopravy, tento systém treba dopracovať a doplniť. Čo sa týka príjazdových komunikácií, je nevyhnutné doriešiť ich v spolupráci so štátom, pretože mesto tieto komunikácie nespravuje. Napriek tomu sú dôležité pre zlepšenie dopravy v Nitre.

Dlhodobo sa rieši aj parkovania v centre i na sídliskách, kde zatiaľ nebolo schválené rezidentské parkovanie. Má mesto pripravené aj ďalšie, zatiaľ nezrealizované alternatívy riešenia parkovania v centre mesta a na sídliskách?

Čo sa týka parkovania na sídliskách, situáciu zlepšila aj realizácia vodorovného dopravného značenia. Vlani bolo vyznačených či obnovených 2746 parkovacích miest na Klokočine, 1117 parkovacích miest na Chrenovej a 622 na Čermáni, celkovo 4125 parkovacích miest. Vybudovaných bolo viac ako 600 nových parkovacích miest. Pokračujeme aj v realizácii zjednosmerňovania komunikácií s tým, že aj takto tvoríme nové parkovacie miesta, ktoré nie sú na úkor zelene. Rezidentské parkovanie musí schváliť mestské zastupiteľstvo, alternatívou je výstavba parkovacích domov.

Aký je Váš názor na výstavbu ubytovacích kapacít pre zamestnancov v priemyselnom parku? Má mesto reálnu možnosť zabrániť vzniku ubytovní na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta? Je jasné, že robotníci z výrobných závodov niekde bývať musia, rovnako ako je jasné, že sa občania bránia petíciami, aby nebývali v ich blízkosti. Ako by malo mesto tento problém riešiť v ďalších rokoch?

V zmysle záväznej časti Územného plánu mesta Nitra, ktorou je vyhlásená VZN 3/2003, v znení neskorších dodatkov 1–5 je pre umiestňovanie ubytovní na území mesta stanovený záväzný regulatív. Začiatok prevádzky existujúcich a za týmto účelom nesprevádzkovaných objektov, ako aj výstavbu ubytovní na území mesta, je povolené umiestňovať iba so súhlasom mesta Nitra vo vyhradených lokalitách. V rámci regulatívu VZN 3/2003 nie je stanovené, že o umiestňovaní ubytovní má rozhodovať mestské zastupiteľstvo. Za mesto Nitra sa k investičnej činnosti vyjadrujú príslušné výbory mestských častí, resp. investičná komisia. Zároveň platí, že mesto Nitra eviduje a mapuje všetky iniciatívy smerujúce k výstavbe objektov dočasného ubytovania s tým, že podstatné je najmä zachovanie bezpečnosti obyvateľov mesta tak, aby sa v žiadnom prípade nenarušil ich doterajší komfort bývania a života.

Akým spôsobom by sa podľa Vás mali firmy pôsobiace v priemyselnom parku podieľať na financovaní zvýšených nákladov mesta, ktoré súvisia s príchodom veľkého počtu zamestnancov nielen do Jaguaru, ale aj do subdodávateľských firiem? V ktorých oblastiach sa očakáva najväčší nárast výdavkov mesta? Ako by malo mesto v nasledujúcich rokoch riešiť túto finančnú oblasť?

Podieľať by sa mohli podporou športu, kultúry, sociálnej oblasti, či komunitnou prácou. Jaguar si zhruba 90 percent hromadnej dopravy bude riešiť vlastnými kapacitami, čiže mestu vychádza denný nárast do priemyselnej zóny, do prevádzky automobilky, na zhruba 280 až 300 ľudí. Spoje do priemyselného parku však budú posilnené. Komunálny odpad si rieši strategický investor vlastnou cestou, nie cez Nitrianske komunálne služby. Ostatné firmy likvidáciu komunálneho odpadu platia mestu riadne v rámci platnej VZN.

Obyvatelia mesta a mestských častí sa sťažujú na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v meste. Na problémy upozorňujú aj vodiči v mestskej hromadnej doprave. Aké opatrenia by ste v budúcnosti ako primátor dokázali urobiť, aby sa táto situácia zmenila? Je súčasná mestská polícia dostatočne kapacitne vybavená, aby dokázala zvládnuť tieto problémy?

V problémových oblastiach sú hliadky mestskej polície posilnené s tým, že mestská a štátna polícia spolupracujú. Mestská polícia je odborne dostatočne vybavená na to, aby prípadné problémy v rámci svojich kompetencií riešila k spokojnosti občanov mesta. V procese začlenenia rómskej komunity by sa malo začať už v materských školách, aby rómske deti chodili do materských škôl a osvojili si bežné a základné návyky. Čo sa týka ďalších opatrení, patrí k nim zamedzenie zneužívania sociálneho systému, doplnenie siete komunitných centier. Tiež budem presadzovať začlenenie Rómov do pracovného procesu, ako tomu bolo pred rokom 1989.

Mesto Nitra sa profiluje ako SMART City. Ktoré projekty v tejto oblasti by ste ako primátor chceli zrealizovať v nasledujúcom volebnom období?

Stále platí, že mesto Nitra chce koncept Smart City zrealizovať pomocou výziev a vlastných možností rozpočtu do roku 2022. Určené, a v mestskom zastupiteľstva schválené, boli hlavné zámery a sledované ciele konceptu Smart City na úrovni mesta. Patria k nim mobilita, životná úroveň, inteligentná energia, energetický manažment. Plánujeme aplikovať inteligentnú a modernú verejnú dopravu, pokračovať v modernizácii verejného osvetlenia, nakladať ekologickejšie s odpadom a výhodnejšie hospodáriť s vodou a teplom. Som presvedčený, že o desať rokov budú mať v mestskej autobusovej doprave prevahu elektrobusy a verejnosť bude častejšie využívať bicykle, nakoľko plánujeme doplnenie siete cyklotrás o ďalšie kilometre.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM