Lucia Lauková Komunálne voľby

Kandidát na primátora Nitry, Ľubomír Martinka chce využiť potenciál Agrokomplexu, ROZHOVOR

Kandidáti na primátora Nitry zodpovedali pred blížiacimi sa voľbami sériu otázok. Aké sú ich priority a ako by riešili jednotlivé problémy mesta, zistíte v rozhovore.

Ilustračný obrázok k článku Kandidát na primátora Nitry, Ľubomír Martinka chce využiť potenciál Agrokomplexu, ROZHOVOR
Zdroj: Ľubomír Martinka

Jedným z nezávislých kandidátov na post primátora Nitry je 54-ročný Ľubomír Martinka. V minulosti pôsobil aj ako prednosta Mestského úradu v Nitre a neskôr i Mestského úradu v Zlatých Moravciach. Pôsobil aj ako riaditeľ výstaviska Agrokomplex.

Čo bude vašou najväčšou prioritou, ak by ste sa stali primátorom Nitry?

Komunikácia na všetkých úrovniach o prieniku priorít a zostavenie plánu práce primátora a poslancov k prospechu občanov mesta. Dôkladná a veľmi rýchla analýza stavu odborného a ľudského potenciálu mestského úradu, organizácií a spoločností mesta. Spoluprácu vidím s čestnými a zodpovednými pracovníkmi mesta.

Sú vo vašom volebnom programe nejaké unikátne riešenia, ktoré u vašich protikandidátov chýbajú?

Takým je vstup mesta do spoločnosti Agrokomplex s cieľom využiť obrovský potenciál areálu pre ľudí. Zelené panely na princípe machových kultúr čistiace ovzdušie. Ekologické wifi koše na odpad, šetriace financie a životné prostredie. Parkovacia karta občana Nitry za 12 eur na rok. Prerobenie postupne rušiacich sa kotolní na parkovacie domy na sídliskách Klokočina a Diely. Eliminácia korupcie prostredníctvom občianskych komisií na vyhodnotenie zákaziek a obchodných súťaží. Systém pomoci vo forme finančného príspevku mesta na nové bývanie. Útvar hlavného architekta ako samostatná rozpočtová organizácia. Podpora odborných stáží študentov a absolventov škôl v partnerských mestách. Mobilná kancelária úradu, úradník k vám domov. Tieto riešenia vyplývajú z môjho poznania a skúseností vo verejnej správe, ale aj z pohľadu občana či podnikateľa.

Aké opatrenia chcete prijať pri neustále sa zhusťujúcej doprave v meste?

Dopravu je potrebné vnímať a riešiť komplexne. Nestačí len zbierať dáta a pripomienky, potrebné je už razantne stanoviť komplexnejšie riešenie, ktoré prejde odbornou i laickou diskusiou. Primátor k tomu musí vytvoriť podmienky a problémom sa denne zaoberať, až pokiaľ nebude hotové riešenie.

Najväčším problémom v dynamickej doprave je neúmerné zaťaženie hlavných mestských komunikácií, najmä na Štúrovej ulici, Tr. A. Hlinku a Štefánikovej ulici a v centre mesta. Kritické miesta sú aj na vstupe a výstupe z Nitry, ako sú križovatka Trnavská a Hlohovecká, vjazd z rýchlostnej cesty z R1 Juh na Cabajskú ulicu, z R1 Východ na Levickú a Novozámockú ulicu. Určite budem neustále doslova atakovať kompetentné zložky a orgány a presadzovať návrhy na riešenie.

Tie hlavné sú podľa mňa tieto: odklon nákladných vozidiel mimo centrum mesta, odklon tranzitnej nákladnej dopravy od Nových Zámkov v smere na automobilku Jaguár Land Rover v strategickom parku a v smere na Hlohovec a Topoľčany. Je potrebné presadzovať vybudovanie preložky cesty I/64 Nitra – Komjatice obchvatom Krškán, ktorá bude priamo napojená na rýchlostnú cestu R1 Juh, a tiež spraviť všetko pre výstavbu rýchlostnej cesty R 8 v koridore Nitra – Topoľčany, ktorá by bola napojená na R1 v križovatke Lehota.

Potrebné je aj presmerovanie dopravy a vybudovanie vnútorného mestského okruhu v smere od Nových Zámkov za Agrokomplex a ďalej Dlhú ulicu, vybudovanie okružných križovatiek na výjazde R1 Juh a Cabajská ulica, v úseku Kynek na Trnavskej a Hlohoveckej ulici a na križovatke ulíc Levická-Zlatomoravecká-Chrenovská a Tr. A. Hlinku. Ďalšie okružné križovatky by mali byť vybudované aj na úsekoch v dolnej časti Hviezdoslavovej ulice, na Výstavnej ulici v dotyku s Dlhou ulicou a v centre na križovatke Štefánikova, Palárikova a Farská.

Parkovanie treba zabezpečiť vybudovaním záchytných parkovísk na vstupe do Nitry pri vjazde R1 Východ na Levickú ulicu, tiež za Agrokomplexom v smere novonavrhovanej cesty Priemyselná/Dlhá ulica a tiež v úseku rýchlostnej cesty R1A a Na Pasienkoch. Potrebné bude aj vybudovanie podzemných parkovísk s automatickým systémom ukladania vozidiel, takéto riešenie je ekologické, bezpečné a šetrí priestor. Stavať by sa mali v uzle ulíc Farská, Štefánikova, Palárikova, Mostná a Podzámska. Na sídliskách by sa mali využiť dostupné technológie a druhy parkovania za účelom uvoľnenia zahustených ulíc.

Aká by podľa vás mala byť parkovacia politika mesta?

Zohľadňujúca všetky faktory a špecifikácie s presným určením lokalít pre daný druh parkovania. V úvahu vziať obslužnosť danej lokality, urbanizmus mesta, systém rezidentného parkovania a všeobecne spoplatneného parkovania, bezplatné parkovanie v obytných zónach, záchytné parkoviská. Je potrebné celkovo vnímať dopravu, teda chodcov, cyklistov, MHD až po osobnú a nákladnú dopravu. Základom je presný monitoring a analýza potrieb, následne spracovanie východísk, pripomienkovanie a realizácia. Zatiaľ sú tu len nesystémové riešenia a pokusy. Presadzujem aj zvýhodnenie domácich občanov pri systéme plateného parkovania.

Akým spôsobom chcete zabezpečovať opravy komunikácií v meste?

Jednoduché, základné opravy a výtlky vlastnou obnovenou organizáciou Mestské služby s využitím potenciálu niektorých robotníckych profesií v podniku Agrokomplex, samozrejme, mimo obdobia príprav výstav. Na základe vypracovaného generelu a pasportizácie ciest a určeného kľúča zohľadňujúceho viaceré faktory, ako napríklad prejazdnosť, dôležitosť či stav, realizovať rozsiahlejšie opravy a rekonštrukcie prostredníctvom relevantných firiem, ktoré túto činnosť majú vo svojom portfóliu a nie cez sprostredkovateľské a „iné“ firmy. Zabezpečiť informovanosť občanov mesta a organizácií o opravách komunikácií v meste.

Malo by byť podľa vás budovanie nových cyklotrás pre mesto prioritou?

Áno. Hlavné ťahy cyklotrás zo sídlisk a mestských častí prepojiť komunikačne do stredu mesta s využitím potenciálu prostredia okolo rieky ako centrálneho uzla, s nadväznosťou na oddychové zóny a parky. Vytvoriť aj kryté a bezpečné parkovacie priestory pre odkladanie bicyklov. Ponuku „karty výhod“ pre cyklistov budem aktívne presadzovať určite v spolupráci s podnikateľskou verejnosťou a hlavne záujmovými združeniami propagujúcich tento druh prepravy a športu.

Aké sú vaše priority pri rozvoji a financovaní školstva, kultúry a športu?

Hlavné je presné určenie pravidiel a systému financovania – stanovenie objemu percent z rozpočtu mesta, napríklad pre každú oblasť päť percent z príjmu daní fyzických osôb. Plán priorít a aktivít v týchto oblastiach musia zostavovať ľudia, odborníci, ktorí sa zaoberajú aj reálne touto činnosťou. Úlohou primátora a poslancov je k tomu vytvoriť podmienky a objektívny spôsob financovania. Odmietam zásahy, ako sa hovorí od zeleného stola, často tých, ktorí tomu ani nerozumejú. Mám jasno v tom, že dôležité je rešpektovanie návrhov odborníkov a ľudí pôsobiacich na rôznych úrovniach spomínaných oblastí a nie zneužívanie prideľovania financií cez stranícky a iný lobing.

Zvlášť je potrebné sa zamerať na zlepšenie technickej infraštruktúry a priestorov. Samozrejmosťou je zostavovanie plánu celoročných aktivít a ich propagácia za aktívnej pomoci mesta. Spolupráca s univerzitami, školami, záujmovými komunitami, klubmi alebo aktivistami je základ a má byť alfou a omegou v meste pre rozvoj daných oblastí.

Myslíte si, že mesto má dostatočné kompetencie na riešenie bezpečnosti?

Dostatočné nie, má ohraničené kompetencie. Bezpečnosť je základ fungovania spoločnosti. Prvoradá je ochrana osôb, majetku a zabezpečenie dodržiavania verejného poriadku. Mesto má a musí aktívne vstupovať, iniciovať spoluprácu a spolupôsobenie v oblasti bezpečnosti so štátnou políciou. Mesto má aj dostatok možností, ako pomôcť napríklad pri nábore nových adeptov na prácu v polícii ponukou rôznych benefitov, výhod.

Dávno tu už mal byť portál o bezpečnosti v meste, ktorý by informoval občana o prevencii, ponúkal edukačné možnosti v danej oblasti a informoval by o stave kriminality v meste, rizikových lokalitách a uliciach. Budovanie kamerových systémov v „rizikových“ zónach mesta je potrebné. Existujú i ďalšie možnosti technických riešení. Zapájanie občanov v problematike bezpečnosti je veľmi dôležité, avšak pri dodržaní zásad ochrany súkromia a anonymity občana nahlasujúceho prehrešky v oblasti bezpečnosti.

Ako podľa vás v súčasnosti funguje Mestský úrad (MsÚ) v Nitre? Spravili by ste v prípade svojho zvolenie nejakú rozsiahlejšiu reorganizáciu, prípadne by ste do práce na MsÚ zapojili vlastný tím odborníkov?

Mestský úrad funguje nesystémovo, bez účelnejšieho využitia prepojenia činností a odborov, bez efektívnejšieho využívania ponúkaných technických a technologických možností. Výsledkom je pomalé a často aj byrokratické vybavovanie agendy klientov. Využívanie elektronizácie služieb je na mizivom percente, pričom náklady na implementáciu a každoročný servis boli a sú predražené. Dnešná doba si vyžaduje presné určenie pravidiel a aj časových termínov vybavenia žiadostí, u ktorých je to adresné a možné.

Mám pocit, že manažment úradu nevie stanoviť agendu, vyšpecifikovať žiadosti, pri ktorých sa dá presne určiť objem času potrebného na vybavenie s možnosťou informácie pre klienta/občana o priebehu a výsledku. Výhovorky typu, máme na to 30 dní alebo prehnané byrokratické návrhy na doplnenia žiadostí, sú neakceptovateľné.

V prvom rade teda treba urobiť reorganizáciu systému práce úradu a potom urobiť prehľad odborných a ľudských kvalít zamestnancov. Minimálne 50 percent zamestnancov úradu poznám a viem, aké majú kvality, keď sú stanovené pravidlá, systém a kontrola. Ľahko sa dá presne určiť tých, čo sa len „vezú“ a chránia si „teplé“ miestečko úradníka. Úrad má aj dobrých odborníkov a manažérov. Viem o nich. Hnevá ma, že za posledné obdobie rozvoja systému práce a možností ponuka služieb úradu sa výrazne nezlepšila, stagnuje. Priestor a šancu, ako to zlepšiť, vidím aj v ponuke zamestnania pre nových a odborne podkutých mladých ľudí.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM