Samospráva

Poslanci zasadnú do lavíc aj uprostred decembra: Aký PROGRAM ich čaká?

Rok sa pomaly končí a ďalšie pracovné povinnosti čakajú aj na šalianskych mestských poslancov. Pozrite si, aký program pristane na rokovacom stole.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci zasadnú do lavíc aj uprostred decembra: Aký PROGRAM ich čaká?
Zdroj: Mesto Šaľa

Mestské zastupiteľstvo v Šali čaká 9. zasadanie v tomto roku. Poslanci sa stretnú vo štvrtok 15. decembra o 14.00 hodine v kongresovej sále Mestského úradu v Šali.

Poslancom na stole pristane niekoľko desiatok bodov programu. Pozrite si, aké témy prídu na pretras.

Informačné materiály a správy

 1. Správy z kontrol vykonaných ÚHK – materiál číslo A 1/9/2022
 2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva – materiál číslo A 2/9/2022
 3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 11. 2022 – materiál číslo A 3/9/2022
 4. Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2021/2022 a stave v školskom roku 2022/2023 – materiál číslo A 4/9/2022

Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa – materiál číslo B 1/9/2022
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2021 – materiál číslo B 2/9/2022
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa – materiál číslo B 3/9/2022
 4. Predĺženie platnosti PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 v znení doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022 do termínu schválenia nového PHRSR mesta Šaľa na obdobie do roku 2030 – materiál číslo B 4/9/2022

Prečítajte si tiež

Hospodárenie mesta

 1. Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2021 – materiál číslo C 1/9/2022
 2. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2022 – materiál číslo C 2/9/2022
 3. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025; Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom Šaľa – materiál číslo C 3/9/2022

Majetkové záležitosti

 1. PegyRehab s.r.o., Gaštanová 2017/6, Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 1/9/2022
 2. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Imricha Tótha a manželku Jeanette Tóth, rod. Décsiová, Hrabová 2663/10, 927 01 Šaľa – materiál číslo D 2/9/2022
 3. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Bc. Samuela Bucha, Nad ihriskom 1755/3, 951 31 Močenok – materiál číslo D 3/9/2022
 4. Návrh o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik – materiál číslo D 4/9/2022
 5. Peter Vincze, s. č. 436, 925 71 Trnovec nad Váhom – výpoveď z nájomnej zmluvy – materiál číslo D 5/9/2022
 6. Mgr. Bc. Samuel Buch, Nad ihriskom 1755/3, 951 31 Močenok – prevod podielu na stavbe garáží a pozemku pod stavbou – materiál číslo D 6/9/2022
 7. Dodatočné vysporiadanie pozemkov pod líniovou stavbou „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ – materiál číslo D 7/9/2022

Právne záležitosti

 1. Zmluva o dielo a zmluva o poskytnutí služby č. 930/2022 – materiál číslo F 1/9/2022
 2. Zmluva o dielo č. 850/2022 v znení dodatku č. 1 (934/2022) na poskytnutie služieb v rámci projektu „Výsadba zelene“ – materiál číslo F 2/9/2022

Rôzne

 1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2023 – materiál číslo H 1/9/2022

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Ďalšie aktuálne témy

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM