Mariana Baranová Rôzne

Informácia k novele zákona o DPH účinnej od 1.4.2009

Najdôležitejšie zmeny, ktoré zákon č. 83/2009 Z.z. o DPH (ďalej len novela zákona o DPH), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH) obsahuje, sú najmä:

 • Spresnenie pojmu zdaniteľnej osoby pri predmete činnosti v tom zmysle, že predmetom dane sú len tie plnenia v zmysle, ktoré uskutoční zdaniteľná osoba v rámci svojej ekonomickej činnosti.
 • Doplnenie § 4, riešenie skupinovej registrácie zdaniteľných osôb pod jedným identifikačným číslom pre DPH. O skupinovú registráciu môžu požiadať len osoby etablované na území Slovenskej republiky. Zdaniteľná osoba môže byť členom len jednej skupiny.

Pre takúto registráciu je nutné splnenie troch základných podmienok, a to finančná prepojenosť, organizačná prepojenosť a ekonomická prepojenosť zdaniteľných osôb. Žiadosť o registráciu skupiny sa bude podávať daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný pre zástupcu skupiny. Dňom registrácie skupiny sa skupina stáva platiteľom dane a zaniká platnosť osvedčení o registrácii pre daň a jednotlivých identifikačných čísiel jednotlivých členov skupiny. Dodania medzi zdaniteľnými osobami v skupine sa nepovažujú za zdaniteľné obchody, ale členovia skupiny sú povinní viesť záznamy o dodávkach tovarov a služieb vnútri skupiny. Rušenie registrácie skupiny je na základe žiadosti alebo z úradnej moci. Po zrušení registrácie prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH na jednotlivých členov skupiny, ktorí sa stávajú samostatnými platiteľmi dane.

 • Nahradenie pojmu „inému platiteľovi“ za pojem „zdaniteľnej osobe“. Podľa novely zákona o DPH sa platiteľ dane bude môcť rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane aj v prípade, ak jeho nájomca bude zdaniteľnou osobou so sídlom alebo miestom podnikania v tuzemsku alebo v zahraničí.
 • Spresnenie pojmu zásielky nepatrnej hodnoty sú oslobodené od dane pri dovoze tovaru všetky zásielky, ktorých hodnota nepresiahne 22 eur.
 • Úprava možnosti odpočítania dane u platiteľov dane, ktorí dodávajú investičné zlato oslobodené od dane. Novelu zákona o DPH dopĺňa text, v zmysle ktorého platiteľ dane nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré použije ako tzv. prevádzkové náklady. Možnosť odpočítania dane sa vzťahuje len k tej činnosti, ktorá sa týka dodania investičného zlata, to znamená z tovarov a služieb, ktoré sú prijaté priamo na tieto zdaniteľné obchody.
 • Úprava ustanovenia § 51 ods. 2 zákona o DPH v tom zmysle, aby sa umožnila platiteľom dane možnosť odpočítania dane v ktoromkoľvek zdaňovacom období kalendárneho roka, pričom musia byť splnené podmienky na odpočítanie dane, a to vznik práva na odpočítanie dane a platiteľ dane musí mať k dispozícii doklad. Platiteľ vykoná odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka.

Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, potom sa na účely uplatnenia odpočítania dane považuje tento za kalendárny rok. V záznamoch, ktoré platiteľ dane vedie na účely DPH, bude musieť uviesť zdaňovacie obdobie, v ktorom odpočítal daň.

 • Umožnenie odpočítania aj osobám, ktoré si nesplnili registračnú povinnosť pre daň alebo podali žiadosť o registráciu oneskorene a to za obdobie, v ktorom mala byť táto osoba platiteľom dane. Odpočítanie dane si uplatní podaním jedného daňového priznania za obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom dane.

Tejto osobe vzniká však aj daňová povinnosť z dodania tovarov a služieb v tuzemsku za obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom.

 • Zavedenie prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v tuzemsku pri obchodovaní so zlatom, investičným zlatom a pri dodaní kovového odpadu a šrotu na príjemcu tovaru – platiteľa dane. Prenos daňovej povinnosti je možný len v tom prípade, ak dodávateľ aj odberateľ sú platiteľmi dane, nakoľko predmetom samozdanenia môže byť len taký prípad dodania, pri ktorom vzniká daňová povinnosť.

Pri dodaní zlata sa prenos daňovej povinnosti na kupujúceho uplatní len v prípade, ak predmetom dodania je zlato vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin alebo vyššie. Prenos daňovej povinnosti pri dodaní investičného zlata je možný len v prípade, ak platiteľ, ktorý vyrába investičné zlato alebo pretvára zlato na investičné zlato sa rozhodne dodanie investičného zlata zdaňovať, a vtedy je osobou povinnou platiť daň tiež kupujúci. Podobne prechádza daňová povinnosť na kupujúceho aj pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu v prípade dodania tohto tovaru platiteľom dane inému platiteľovi. Daň, ktorú platiteľ dane – kupujúci uplatní k fakturovanej cene, si môže odpočítať. Podobne si môže uplatniť odpočítanie dane aj platiteľ dane, ktorý kovový odpad a šrot dodal. Platiteľ, ktorý dodá tovar alebo službu, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca musí uviesť na faktúre informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je tovar alebo služba dodaná.

 • Daňový úrad vráti nadmerný odpočet platiteľovi do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak spĺňa všetky podmienky:
  • zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,
  • daňový subjekt bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred

skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol a tiež, že
- platiteľ nemal v období 12 kalendárnych mesiacov pred skončením mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol daňové a colné nedoplatky voči daňovému a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov (zákon o sociálnom resp. zdravotnom poistení). Splnenie týchto podmienok vyznačí platiteľ dane na osobitnom riadku daňového priznania. Platitelia dane, ktorí nebudú spĺňať stanovené podmienky, budú naďalej postupovať ako doteraz.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM