Monika Földešiová Od Vás

Výzva: Neplaťte tam, kde nemusíte

Od 1. januára 2009 prešla na samosprávne kraje, okrem iného, aj povinnosť zabezpečovať poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb.

Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu NSK umiestňuje občanov do zariadení sociálnych služieb na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie. Táto povinnosť vyšších územných celkov je deklarovaná zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a znamená, že v prípade financovania sociálnej služby VÚC, umiestňovanie občanov do uvedených zariadení sociálnych služieb je výlučne v kompetencii samosprávnych krajov a nie samotných zariadení sociálnych služieb. V zmysle § 74 ods. 6 vyššie spomínaného zákona poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením. Na základe toho vyzývame občanov, aby neposkytovali pred nástupom do zariadenia sociálnej služby žiadny finančný príspevok, či už sa volá vstupný poplatok alebo nejako inak. Platná legislatíva ukladá občanovi povinnosť platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu a to v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Ak sa občan slobodne rozhodne a nebude požadovať pomoc NSK pri zabezpečení sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, umiestnenie do ním vybratého zariadenia si zabezpečuje sám, bez súčinnosti NSK. Požadovanie vstupného poplatku a platná legislatíva sa dotýka aj tohto prípadu, t. z. občan môže byť prijatý len na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a bez vstupného poplatku.

Informovala Miluša Budayová, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu NSK

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM