Monika Földešiová Rôzne

Výkazy DPH podávajte do konca februára

Od 1.1.2010 dochádza k zmene lehoty na podávanie súhrnného výkazu ako aj spôsobu jeho podania.

Kto je povinný podať súhrnný výkaz k DPH a v akej lehote? Platiteľ DPH ak:

  • dodal alebo premiestnil tovar oslobodený od DPH z tuzemska do iného členského štátu;
  • zúčastnil sa na trojstrannom obchodne ako prvý odberateľ;
  • dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o

    DPH osobe, ktorá je povinná platiť DPH.

//Lehota:// Platiteľ dane podáva súhrnný výkaz za kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok v závislosti od podmienok stanovených v § 80 odst.1 a 2novelizovaného zákona o DPH, pričom lehota je od 1.1.2010 stanovená do 20 dní po skončení obdobia, za ktoré táto povinnosť vzniká.

**Zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná pre DPH podľa § 7 alebo §7a) ak: **

  • dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH osobe, ktorá je povinná platiť DPH.

//Lehota:// Takáto zdaniteľná osoba podáva súhrnný výkaz len za kalendárny štvrťrok, pričom prvý krát tak urobí v termíne do 20.4.2010.

Ako podať súhrnný výkaz k DPH? Súhrnný výkaz sa po 1.1.2010 podáva len elektronickými prostriedkami, to znamená, že bude realizované prostredníctvom Portálu daňovej správy SR www.drsr.sk v časti , ktorá sa nazýva eTAX , pričom platiteľ dane sa musí stať autorizovaným používateľom elektronických služieb. V praxi to vyžaduje realizáciu nasledovných krokov:

Registrácia na Portáli daňovej správy V prvom kroku je potrebné si zo svojej počítačovej stanice vyplniť formulár pre registráciu používateľa pre autorizované služby, ktorý spolu s vygenerovaným ID je trebaé vytlačiť a priniesť na miestne príslušný daňový úrad za účelom autorizácie používateľa. Pred tým, ako platiteľ navštívi DÚ sa musí rozhodnúť pre formu podpisu elektronicky doručovaných dokumentov teda súhrnného výkazu. Zo zákona o DPH vyplýva, že súhrnný výkaz musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) alebo pokiaľ osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz má uzavretú písomnú dohodu s daňovým úradom, ktorá obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, s použitím tzv. elektronickej značka (EZ) použije EZ. Upozorňujeme však, že pri použití EZ má osoba povinnosť do 5 pracovných dní odo dňa elektronického podania súhrnného výkazu doručiť správcovi dane v písomnej forme jeho prvú stranu a vyhlásenie o podaní písomnosti elektronickou formou.

Autorizácia používateľa na miestne príslušnom daňovom úrade (DÚ) Je nevyhnutnou podmienkou na získanie prístupu k autorizovaným elektronickým službám konkrétneho daňového subjektu. V procese autorizácie sú registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva k dátam daňového subjektu, ktoré sú evidované v daňovom informačnom systéme.

Podrobný postup registrácie a autorizácie je zverejnený na Portáli daňovej správy SR v časti Aktuality a Elektronická komunikácia, kde je k dispozícii aj Používateľská príručka pre autorizované elektronické služby a podrobné Podmienky využívania Autorizovaných elektronických služieb vrátane nutných technických predpokladov na strane používateľa.

Podanie Súhrnného výkazu elektronickými prostriedkami Po úspešnej registrácii a autorizácii má používateľ autorizovaných elektronických služieb možnosť podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami podpísaný buď ZEP alebo elektronickou značkou. Upozorňujeme, že je potrebné dodržať lehotu na podanie súhrnného výkazu, ktorá je s účinnosťou od 1.1.2010 najneskôr do 20 dní po skončení obdobia, za ktoré je povinnosť podať súhrnný výkaz.

Bližšie informácie k povinnosti podávaniu súhrnného výkazu elektronickou formou získate na web stránke www.drsr.sk v časti aktuality.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM