Monika Földešiová Rôzne

Prvý sneh výstavbu R1 nespomalil

Napriek prvému snehu a mrazom sa tempo stavebných prác z mesiaca október spoločnosti Granvia Construction podarilo udržať aj v mesiaci november. Na cestách sa realizovali zemné práce a pokladanie podkladových aj živičných vrstiev.

(TS) Pokračovala tiež výstavba cestnej kanalizácie (osadených je celkom 38 odlučovačov ropných látok) a stavebnej časti informačného systému. Veľmi dobre pokračujú práce aj na oporných múroch. Na mostných objektoch pokračujú kompletné práce od pilotáže po realizáciu nosných konštrukcií a príslušenstva bez akýchkoľvek závažných problémov. Celkovo bolo na všetkých úsekoch dokončených 159 a rozpracovaných 242 objektov. ** Postup prác na úseku Nitra, západ – Selenec ** Na úseku Nitra, západ – Selenec bolo k 30.11.2010 do­končených 91 stavebných objektov a rozpracovaných ďalších 124 objektov. Na stavebnom objekte 101 – rýchlostnej ceste R1 km 0,000–12,640 sa budovali násypy zemného telesa, realizovali aktívne zóny s ich prekrytím štrkodrvou a pokračovala realizácia konštrukčných vrstiev vozovky vrátene mechanicky spevneného kameniva a živičných vrstiev. Realizovali sa aj úpravy svahov zárezov.

Na objekte** Križovatka „Lehota“ v km 0,789** boli práce zamerané na prípravu pokládky konštrukčných vrstiev mechanicky spevneného kameniva a živíc. Na objekte Most na R1 nad Priemyselnou ulicou boli v novembri zhotovené lamely nosnej konštrukcie dilatačného celku 1 15–20 na ľavom moste a 15–20 na pravom moste. Naďalej sa darí dodržiavať cyklus medzi výsunmi jednotlivých lamiel 5–6 dní. Na dilatačnom celku 2 prebiehali práce na spodnej stavbe a príprave technológie letmej betonáže. Boli dokončené zárodky P24 a P25 a zahájili sa práce na zárodkoch P23 a P22. Bol odťažený konsolidačný násyp opory 26 a zahájená výstavba opory.

Postup prác na úseku Selenec – Beladice Na druhom úseku bolo k 30.11.2010 sta­vebne dokončených 32 objektov a rozpracovaných ďalších 49 objektov. SO 101 – Rýchlostná cesta R1 práce sa sústredili na zakrývanie zemných plání štrkodrvou a realizáciu mechanicky spevneného kameňa. V zárezoch trasy sa dokončovali odvodňovacie rebrá a protimrazové prísypy. Prebiehalo definitívne svahovanie zárezov a násypov do konečného tvaru spolu so zahumusovaním.

Na objekte Most na R1 nad údolím a poľnou cestou v km 1,586 prebiehali v mesiaci november 2010 práce na presúvaní skruže z pravého mostu na ľavý, oprava debnenia. Bola zabetónovaná prvá etapa ľavého mosta, pole 11. Na objekte Most na R1 nad údolím, cestou III/06434, potokom Kadaň a poľnou cestou v km 3,344 boli v mesiaci november dokončené piliere spolu s hlavicami a začali sa práce na opore č. 15. V súbehu prebieha výroba prefabrikátov nosnej konštrukcie. V mesiaci november pokračovala montáž nosnej konštrukcie pravého mostu a boli namontované vahadlá 10 a 11. Ďalej pokračovala aj montáž nosnej konštrukcie ľavého mostu na vahadlách 7 a 8.

**205 Most na R1 nad údolím, Hosťovským potokom a poľnou cestou v km 6,423 ** V mesiaci november práce prebiehali na NK v poliach 11 a 10. Zároveň prebiehala montáž prefabrikovaných vzpier na pole 15 a 14. Na výsuvnej skruži práce na NK prebiehajú podľa predpokladaného cyklu 21 dní. Zároveň prebieha aj realizácia NK na pevnej skruži pole 3. V priebehu novembra došlo k odťaženiu konsolidačného násypu opory č. 1.

Postup prác na úseku Beladice – Tekovské Nemce K 30.11.2010 bolo na treťom úseku dokončených 36 stavebných objektov a rozpracovaných ďalších 69 objektov. Na rýchlostnej ceste R1 SO 101 prebiehali práce najmä na realizácii konštrukčných vrstiev ale aj dokončovanie budovania zemného telesa –aktívna zóna. Na konci úseku boli realizované aj živičné vrstvy.

Zdroj:

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM