Kristína Striešková Rôzne

Poslanci opäť rokovali: Pozrite si to najdôležitejšie...

Zmena mestského rozpočtu a schválenie návrhu na prefinancovanie investičných akcií z úveru? Aj na tieto otázky prinieslo odpovede štvrtkové rokovanie mestského zastupiteľstva. Sledovali ste ho s nami ONLINE...

14:10: Rokovanie mestského zastupiteľstva sa práve začalo. Poslanec Milan Galaba za viacerých poslancov navrhol stiahnuť Návrh na prefinancovanie investičných akcií z úverových zdrojov. Zdôraznil, že by sa na hlasovaní o tomto návrhu malo zúčastniť viac poslancov. K tým chýbajúcim patria napríklad poslanci Vicianová, Rumanko, Uhrinová či Chládek. Prednosta Ľubomír Martinka odpovedal, že posun návrhu do nasledujúceho rokovania zastupiteľstva dané rozhodnutie zbytočne zdrží o tri mesiace a znamenalo by odklad možnosti zobratia úveru až na nasledujúci rok.„Nebolo by to dobré pre mesto Zlaté Moravce,“ hovorí. Primátor dodal, že „je to sabotáž,“ a takéto konanie poslancov brániace rozvoju mesta označil za dohodnuté.

Galaba sa obránil tým, že aj poslanci sú za rozvoj mesta. „Oni sa boja zobrať úver z toho dôvodu, že s tým majú skúsenosti. Robme to, na čo máme. Sú mnohé veci, ktoré sa dajú robiť fondmi,“ vyzval vedenie mesta. Prednosta však poslancov upozornil, že //„toto nie je návrh na schválenie úveru.“ // Snahou je podľa neho získať tri mesiace na prípravy ďalšieho postupu . O samotnom úvere budú môcť poslanci rozhodnúť až neskôr. Poslanci, po asi 20 minútovej prestávke na poradu, svoj návrh na stiahnutie tohto bodu z programu stiahli.

15:56 Návrh záverečného účtu mesta Zlaté Moravce za rok 2011 bol schválený. Celkový prebytok rozpočtu predstavuje viac ako 100 tisíc eur. Prebytok bude rozdelený podľa potreby.

16:12 Poslanci schválili nové VZN týkajúce sa rozpočtových pravidiel mesta.

16:32 Poslanci práve odsúhlasili zmenu rozpočtu na rok 2012, ktorá upravuje chyby pôvodne odsúhlaseného rozpočtu. Pôvodný rozpočet mesta, schválený ešte v decembri 2011, predstavoval mimo úveru na bytovku Štvorlístok sumu 7.477.637 eur. Po zmene bude predstavovať sumu 6 449 929 eur. Téme zmien v rozpočte sa budeme venovať v samostatnom článku.

17:26 Napriek úvodnému pokusu o stiahnutie tohto bodu z rokovania bol nakoniec schválený návrh prefinancovať niektoré investičné akcie z úveru, ktorý by mesto mohlo získať ešte tento rok. Úver má predstavovať sumu, ktorá môže vystúpiť do výšky jedného milióna eur. Investičné akcie prevyšujú rámec úveru, a tak bude na ďalšom rozhodnutí poslancov, ktoré z nich počas nasledujúcich pracovných stretnutí určia ako najdôležitejšie. Tie budú nakoniec z úveru financované. Medzi prefinancované investičné akcie by mala napríklad patriť aj okružná križovatka na spojnici ulíc 1. mája, Sládkovičova a Prílepská alebo rekonštrukcia Ulice J. Kráľa.

Komisia určujúca realizované investičné akcie bude zložená z prednostu mestského úradu Ľubomíra Martinku, viceprimátora a poslanca Jozefa Škvareninu a Ivety Szobiovej ako zamestnankyne mestského úradu. Komisiu bude tvoriť aj trojica poslancov Milan Galaba, Pavel Šepták a Viliam Rumanko.

„Je dobré, aby sa niečo robilo,“ podporil návrh poslanec Peter Hollý po tom, ako uznal, že sa v meste posledných 9 rokov neurobila žiadna väčšia investičná akcia. „Mal by to byť úver, ktorý by mal byť schopný sa splácať,“ vyjadril sa o zamýšľanom úvere prednosta. Tomu, v čom vidí možnosti návratu financií, sa budeme venovať v samostatnom článku.

18:10 Zastupiteľstvo odhlasovalo použitie finančných prostriedkov, získaných za kompenzáciu nákladov vynaložených Mestom Zlaté Moravce na vybudovanie energetických zariadení, na vytvorenie detského kútika v budove niekdajšej výmenníkovej stanice. Nachádza sa medzi hypermarketmi Tesco, Lidl a obchodným domom Drevona. Tieto finančné prostriedky predstavujú asi 17.000 eur. Celkové náklady na rekonštrukciu a zriadenie kútika sa predpokladajú na dvojnásobok tejto sumy. Zvyšok sa zaviazal primátor získať sponzorsky. Na tomto mieste má byť vytvorené aj vysunuté pracovisko MsÚ na overovanie dokumentov občanom. Týmto krokom by sa mohli vytvoriť pracovné miesta pre niekoľkých nezamestnaných občanov.

18:18 Práve bol prijatý návrh na schválenie opatrenií na zvýšenie bežných a kapitálových príjmov mesta. Jedným z opatrení má byť, v rámci projektu Spolupráca mesta s občanom, aj vysporiadanie čiernych stavieb občanov ich legalizáciou, ktorú budú mať možnosť vyriešiť do konca tohto roka. To má priniesť do kasy časť očakávaných financií.

18:32 Po hlasovaní poslancov bude mesto z vlastných zdrojov spolufinancovať dva nízkorozpočtové projekty. Jedným bude zriadenie rómskej hliadky, druhým zase projekt s názvom Základné ľudské práva a slobody. V rámci neho sa má zabezpečovať informovanosť skupín obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením a rovnako prevencia sociálnej vylúčenosti správnou informovanosťou mladých.

18:35 Mestské zastupiteľstvo schválilo pridelenie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu mesta na spolufinancovanie projektu ZŠ Pribinova.

18:39 V rámci prideľovania dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové kluby a zväzy schválili poslanci pridelenie dotácie vo výške 500 eur pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku. Dotáciu pre Gymnázium J. Kráľa zastupiteľstvo neschválilo pre jej neaktuálnosť, ktorá k dnešnému dňu vznikla.

19:47 Mestské zastupiteľstvo odporučilo mestskému úradu realizovať prvú etapu rekonštrukcie kanalizácie v Materskej škole na Kalinčiakovej ulici podľa návrhu prednostu Martinku.

19:50 Prednosta úradu Ľubomír Martinka informoval poslancov o zámere presunu mestského úradu do priestorov niekdajšieho MNV na Bernolákovej ulici. Financie na výstavbu by nemali prekročiť 100.000 eur. Momentálne v spojitosti s budovou prebiehajú dva súdne spory. Bližšie informácie vám prinesieme v samostatnom článku.

20:09 Zastupiteľstvo sa v tejto chvíli končí. Ďakujeme, že ste s nami sledovali rokovanie zastupiteľstva ONLINE.

Poslanci opäť rokovali: Pozrite si to najdôležitejšie...
1
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM