Peter Štrbo Rôzne

Šaľa zaznamenala mierny nárast nezamestnanosti

V porovnaní s minulým rokom (2009) v Šali evidujeme drobný nárast nezamestnanosti. Pre naše mesto ale porovnanie s priemernou mierou nezamestnanosti celej SR vyznieva pozitívne, nakoľko ju držíme pod celoslovenským priemerom.

Detašované pracovisko ÚPSVaR Nové Zámky v Šali už spracovalo štatistické ukazovatele za uplynulý rok. K najsledovanejším štatistikám sa nám vyjadrila Mgr. Martina Kodadová, vedúca odboru služieb zamestnanosti na detašovanom pracovisku v Šali, ktorá nám poskytla aj náhľad do činnosti úradu práce.

K 31.12.2010 bolo v Šali evidovaných 2.713 uchádzačov o zamestnanie (ďalej len UoZ). Ako nám ďalej uviedla Mgr. Martina Kodadová, disponibilná miera nezamestnanosti v decembri 2010 dosiahla 10,11 %.

V porovnaní s rovnakým údajom z roku 2009 (9,79 %) medziročný nárast predstavuje zvýšenie o 0,32 percen­tuálneho bodu. //„Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Šaľa za rok 2010 bola 10,42 %, v rámci Slovenskej republiky stojí týmto ukazovateľom okres Šaľa pod celoslovenským priemerom, keď ten dosiahol 12,48 %,“ //povedala vedúca odboru služieb zamestnanosti.

Uchádzačom o zamestnanie poskytuje úrad informačno-poradenské, sprostredkovateľské a odborné poradenské služby. Tieto služby sú poskytované individuálnou formou resp. formou skupinových stretnutí. „V priebehu roka 2010 sme na ÚPSVaR Nové Zámky, detašované pracovisko Šaľa uskutočnili 66 skupinových stretnutí, ktorých sa zúčastnilo 746 UoZ. Boli im poskytnuté informácie, ktoré môžu napomôcť pri uplatnení sa na trhu práce,“ uviedla Martina Kodadová. Témami na stretnutiach boli napr. situácia na regionálnom trhu práce, očakávané výberové konania u zamestnávateľov, zásady komunikácie so zamestnávateľmi, tvorba životopisov a motivačných listov či aktuálne burzy práce a veľtrhy práce.

Odborné poradenské služby sú zamerané na riešenie problémov, ktoré sú spojené s pracovným uplatnením sa UoZ. Vytvára sa súlad medzi jeho osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania. Úrad v spolupráci s UoZ vypracujú spoločne individuálny akčný plán (ďalej len IAP), v ktorom sa posúdi jeho vzdelanie, zručnosti, praktické skúsenosti a určí sa časový harmonogram plnenia možností uplatnenia sa uchádzača na trhu práce. „V roku 2010 bolo vypracovaných 669 IAP so znevýhodnenými UoZ (občanmi staršími ako 50 rokov, občanmi vedenými v evidencii UoZ viac ako 24 mesiacov, občanmi so zdravotným postihnutím a absolventmi škôl),“ povedala Martina Kodadová.

Úrady PSVaR realizujú v zmysle zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti viacero podporných nástrojov na zvyšovanie zamestnanosti zameraných tak na občana ako aj zamestnávateľa. Uchádzači o zamestnanie majú možnosť využiť napr. príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe či príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.

Mnohým evidovaným uchádzačom o zamestnanie sa aj napriek potrebnej kvalifikácii dlhodobo nedarí nájsť si prácu. „Nakoľko je situácia na trhu práce momentálne nepriaznivá a ponuka práce je podstatne nižšia ako ponuka voľnej pracovnej sily, poskytnúť zaručenú radu na nájdenie si práce je komplikované. Avšak i v tejto zložitej situácii môžeme konštatovať, že uchádzači o zamestnanie odmietajú mobilitu za prácou a z uvedeného dôvodu odmietajú aj pracovné ponuky, ktoré predpokladajú migráciu za prácou. Z praxe si dovolíme konštatovať, že zotrvávanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie k strate pracovných návykov, strate schopnosti presadiť sa na trhu práce či k strate komunikačných schopností, ktoré sú predovšetkým pri prvom kontakte so zamestnávateľom také rozhodujúce,“ dodala na záver Mgr. Martina Kodadová z odboru služieb zamestnanosti.

Foto: internet

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM