Samospráva

PRVÉ tohtoročné zasadnutie zastupiteľstva v Šali: TENTO program čaká na poslancov

Mestských poslancov čaká prvé tohtoročné zasadnutie zastupiteľstva. Na stole im pristane bohatý program.

Ilustračný obrázok k článku PRVÉ tohtoročné zasadnutie zastupiteľstva v Šali: TENTO program čaká na poslancov
Foto: Zlatica Gregorová

Primátor Jozef Belický zvolal prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.

Poslanci sa stretnú 3. februára o 14.00 hodine v kongresovej sále Mestského úradu v Šali. Pozrite si, aký program ich čaká.

Informačné materiály a správy

 • Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2021 – materiál číslo A 1/1/2022
 • Správy z kontrol vykonaných ÚHK – materiál číslo A 2/1/2022
 • Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva – materiál číslo A 3/1/2022
 • Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2021 – materiál číslo A 4/1/2022
 • Informácia z činnosti Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy k problematike dopravy v meste Šaľa – materiál číslo A 5/1/2022

Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa – materiál číslo B 1/1/2022
 • Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 k 31. 12­. 2021 – materiál číslo B 2/1/2022

Hospodárenie mesta

 • Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2022 – materiál číslo C 1/1/2022
 • Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Revitalizácia vnútrobloku sídliska Vlčanská – Budovateľská v meste Šaľa“ – materiál číslo C 2/1/2022

Majetkové záležitosti

 • Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 1/1/2022
 • Ladislav Sloboda a manželka Edita Slobodová, Dózsova 1610/41, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 2/1/2022
 • KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – žiadosť o prenájom pozemku na ulici J. Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 3/1/2022
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Róberta Csicsolu, Nivy 1489/6, 927 05 Šaľa – materiál číslo D 4/1/2022
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Danadu a manželku Alžbetu Danadovú, Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa – materiál číslo D 5/1/2022
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zoltána Kárasa a Darinu Kárasovú, Hliník 1903/20, 927 05 Šaľa – materiál číslo D 6/1/2022

Prečítajte si tiež

 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Keréka, Partizánska 1029/12, 927 01 Šaľa – materiál číslo D 7/1/2022
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimíra Šimončíka, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa – materiál číslo D 8/1/2022
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a manželku Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa – materiál číslo D 9/1/2022
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa – materiál číslo D 10/1/2022
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. arch. Viktora Beckera a manželku Mgr. Andreu Becker, Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa – materiál číslo D 11/1/2022
 • city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa – žiadosť o odpustenie nájomného za pozemok na Hlavnej ul. v Šali – materiál číslo D 12/1/2022
 • Ponuka na prijatie stavby spevnenej plochy do vlastníctva mesta Šaľa formou daru – materiál číslo D 13/1/2022
 • Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu dvojizbového bytu číslo 87 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parc. č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, parc. č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2, parc. č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva č. 7212 v k. ú. Šaľa“ – materiál číslo D 14/1/2022
 • Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“ – materiál číslo D 15/1/2022

Právne záležitosti

 • Informácia o Rámcových dohodách o poskytnutí poisťovacích služieb, ktorých predmetom je poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – materiál číslo F 1/1/2022

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Ďalšie zaujímavé čítanie

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM