Viktória Botošová Samospráva

Šieste zasadnutie novozámockého parlamentu: Program zastupiteľstva bod po bode

Primátora mesta Nové Zámky a 25 poslancov čaká budúci týždeň už šieste zasadnutie mestského zastupiteľstva. Program je skutočne nabitý.

Ilustračný obrázok k článku Šieste zasadnutie novozámockého parlamentu: Program zastupiteľstva bod po bode
Foto: Viktória Botošová

Šieste zasadnutie novozámockého parlamentu je na pláne hneď začiatkom budúceho týždňa. Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude konať v pondelok 29. júna 2015 o 9:00 hodine v rokovacej miestnosti Domu kultúry na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch. Primátora mesta Otokara Kleina a 25 poslancov tak v tento deň čakajú nasledovné témy.

Program zasadnutia:

1/ Otvorenie

2/ Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ

4/ Správa o rokovaní mestskej rady

5/ Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Nové Zámky a kontrolných skupín v oblasti ochrany pred požiarmi v meste Nové Zámky za rok 2014

6/ Správa o postupe obstarávania Územného plánu Mesta Nové Zámky

7/ Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Nové Zámky k 31.12. 2014

8/ Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky za obdobie od 1. 1. 2015 do 19.6.2015

9/ Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky na II. polrok 2015

10/ Informácie hlavného kontrolóra v zmysle uznesení MsZ zo dňa 4.3.2015

11/ Návrh na menovanie členov vyraďovacej komisie

12/ Návrh na zmenu vedúcej Mestských jaslí na Nábrežnej 39 v Nových Zámkoch

13/ Návrh na zvýšenie denného poplatku za pobyt dieťaťa v Mestských jasliach na Nábrežnej 39 v Nových Zámkoch

14/ Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov na účelové dotácie

15/ Návrh projektových zámerov na obdobie 2014 – 2020

16/ Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta Nové Zámky na rok 2015
16/1 Žiadosť o prenechanie častí predmetu nájmu zimného štadióna v Nových Zámkoch
16/2 Postúpenie žiadosti č. 38377/2015 zo dňa 8.6.2015
16/3 Komisia športu a práce s mládežou pri MsZ – uznesenia č. 5/2015, 11/2015, 12/2015
16/4 Novovital – Návrh na úpravu rozpočtu

17/ Záverečný účet Mesta Nové Zámky, rozbor rozpočtového hospodárenia za rok 2014
17/1 Finančné plnenie rozpočtu za r. 2014
17/2 Programové plnenie rozpočtu za r. 2014

18/ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta – Návrh
18/1 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami – Interný riadiaci akt

19/ Zámer vybudovania parkovísk na území mesta Nové Zámky

20/ Zásady poskytovania pomoci občanom mesta Nové Zámky v sociálnej výdajni potravín SoVA – návrh
20/1 Zásady poskytovania pomoci občanom mesta Nové Zámky v sociálnej výdajni potravín SoVA – Interný riadiaci akt

21/ Zásady poskytovania a distribúcie príspevku na vykurovanie formou drevených brikiet a palivového dreva – návrh
21/1 Zásady poskytovania a distribúcie príspevku na vykurovanie formou drevených brikiet a palivového dreva – Int.riad.akt

22/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky o určení názvu ulice – Dôvodová správa
22/1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky o určení názvu ulice

23/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

24/ Návrh na zmenu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o dani za psa číslo 6/2008 zo dňa 09. 12. 2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 11/2012 zo dňa 25.9.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 9/2013 zo dňa 12.12.2013
24/1 Vyjadrenie k pripomienkam k návrhu VZN

25/ Návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Nové Zámky – Dôvodová správa
25/1 Návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Nové Zámky

26/ Žiadosti o prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

27/ Informácia o realizácii projektu „Zberný dvor Vinohrady Nové Zámky“

28/ Rôzne

29/ Interpelácie

30/ Námety a pripomienky poslancov

31/ Záver

Zdroj: Oficiálne stránky mesta Nové Zámky
Foto: ilustračné

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM