Najlepší na Nitra24.sk

 1. Lucia Šútorová (41.31s) 100%
 2. sandra magova (86.17s) 60%
 3. Michal Revay (103.93s) 60%
 4. Lucia Guláčiová (86.05s) 47%
 5. D Som (115.87s) 47%
 6. irena lehocká (118.24s) 47%
 7. daniel suba (153.72s) 47%
 8. Rastislav Búgel (61.89s) 40%
 9. Lenka Bekényiová (77.59s) 40%
 10. Roderik Sutto (78.08s) 40%

Najlepší hráči

 1. Lucia Šútorová (41.31s) 100%
 2. sandra magova (86.17s) 60%
 3. Michal Revay (103.93s) 60%
 4. Lucia Guláčiová (86.05s) 47%
 5. D Som (115.87s) 47%
 6. irena lehocká (118.24s) 47%
 7. daniel suba (153.72s) 47%
 8. Rastislav Búgel (61.89s) 40%
 9. Lenka Bekényiová (77.59s) 40%
 10. Roderik Sutto (78.08s) 40%