Najlepší na Nitra24.sk

 1. Lucia Šútorová (35.81s) 100%
 2. Rastislav Búgel (36.95s) 70%
 3. galp 1 (62.13s) 60%
 4. Monika Földešiová (66.2s) 60%
 5. Sonička Šaturová (52.57s) 50%
 6. Edita Volentierová (99.43s) 50%
 7. Marián Rudko (68.78s) 40%
 8. Veronika Véghová (98.89s) 40%
 9. Miloš Ryban (141.78s) 40%
 10. Patrik Struhar (80.08s) 30%

Najlepší hráči

 1. Lucia Šútorová (35.81s) 100%
 2. Rastislav Búgel (36.95s) 70%
 3. galp 1 (62.13s) 60%
 4. Monika Földešiová (66.2s) 60%
 5. Sonička Šaturová (52.57s) 50%
 6. Edita Volentierová (99.43s) 50%
 7. Marián Rudko (68.78s) 40%
 8. Veronika Véghová (98.89s) 40%
 9. Miloš Ryban (141.78s) 40%
 10. Patrik Struhar (80.08s) 30%